קטגוריותפטור עקב חרטה

אפשר להתחרט?

החוק המרכזי שמגדיר את הדין הפלילי במדינת ישראל הוא חוק העונשין, אשר מפרט את מרבית העבירות המוכרות (רצח, אונס וכו'), כולל פרק של עקרונות משפטיים כלליים – וגם מגדיר סייגים והגנות לאחריות פלילית (למשל, הגנה עצמית).
אחת ההגנות הפחות מוכרות היא "פטור עקב חרטה".

אבל, לפני שנעשה היכרות עם הסעיף הזה, נזכיר עיקרון אחר שקבוע גם הוא בחוק העונשין, והוא עיקרון לפיו ניסיון לבצע עבירה – הוא עבירה בפני עצמה.
כלומר, אם היתה לכם מטרה לבצע עבירה, וביצעתם מעשים כאלה ואחרים כדי לממש את מטרתכם, אז גם אם לא השלמתם את המלאכה, עדיין מדובר בעבירה.